Custom Search

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประโยชน์ของการเล่นเกมส์

ด้านร่างกาย


1. เกมส์ทำให้ได้พัฒนาสติปัญญาให้สมองควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกาย ให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น
2. เกมส์ช่วยทำให้ทักษะต่างๆ พัฒนาให้ดีขึ้น ช่วยทำงานต่างๆได้ดีขึ้น
3. เกมส์ช่วยทำให้การดำเนินชีวิตด้วยการเคลื่อนไหวต่างๆในชีวิตประจำวัน
4. เกมส์เป็นสิ่งที่ช่วยออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งช่วยส่งเสริมอีกวิธีหนึ่ง
5. เกมส์มีผลต่อการพัฒนาระบบอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เกมส์ทำให้ระบบประสาทการเคลื่อนไหว เช่นนิ้ว มือ เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้น
7. เกมส์ทำให้เกิดทักษะการเล่นกีฬาต่างๆส่งเสริมทักษะพิเศษเฉพาะบุคคล


ด้านจิตใจ


1. เกมส์ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน คลายเครียด
2. เกมส์ช่วยทำให้กิจกรรมการเล่นต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทัศนคติที่ดี
3. เกมส์ช่วยทำให้คุณมีความยุติธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนรวมทีม
4. เกมส์ช่วยให้มีอารมณ์แจ่มใส สดชื่น ร่าเริง เนื่องจากเกมส์คลายเคลียด
5. เกมส์ทำให้คุณยอมรับความสามารถของผู้อื่น และความคิดเก็นของผู้อื่น ที่ต่างกับคุณ

ด้านสังคม1. เกมส์ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ และเข้ากับผู้อื่นๆได้ดีขึ้น
2. เกมส์ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ที่ถูกยอมรับของเพื่อนๆในกลุ่ม
3. เกมส์ช่วยทำให้สามารถปรับตัวเข้ากลุ่มสังคมสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีขึ้น

ด้านอารมณ์

1. เกมส์ทำให้เกิดอารมณ์ที่แจ่มใส เฮฮา ร่าเริง แจ่มใส มีเพื่อนมีฝูงมากขึ้น
2. เกมส์ทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากยิ่งๆขึ้น
3. เกมส์ทำให้เกิดการให้อภัย การเสียสละต่อเพื่อนรวมทีม